Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego na rok 2021

Utworzono dnia 25.02.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego na rok 2021.

Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

Pomoc społeczna:

Zadania:
integracja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych celem ich aktywizacji, efektywnego zagospodarowania czasu wolnego oraz profilaktyki prozdrowotnej mieszkańców Powiatu Lubelskiego.
Wysokość środków publicznych w budżecie na 2021 r. wynosi 70 000,00 zł.
Warunki realizacji zadania:
- posiadanie bazy lokalowej niezbędnej do wykonania zadania,
- zapewnienie kadry pracowników przygotowanych do wykonania zadania.
Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

1. Zasady przyznawania dotacji:
1) ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty opiniowane będą przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu w Lublinie. Wybranym podmiotem zostanie udzielona dotacja z budżetu powiatu do podpisaniu umowy,
2) oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - prowadzące działności pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie powiatu lubelskiego,
3) ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
2. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.03.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Okopowa 5, pok. nr 327A (sekretariat) lubl listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta na konkurs realizacji zadań pożytku publicznego".
3. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
1) możliwości realizowania zadania przed podmiot składający ofertę,
2) kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
4) przy wniosku o wsparciu zadania - planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) planowany wkłąd rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6) sposób realizacji zadań przez podmiot składających ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 22.03.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, pok. nr 2. Konkurs ma charakter jawny.
5. W bieżącym oraz poprzednim roku Powiat Lubelski nie zrealizował tego rodzaju zadania.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 81 458 38 70 lub w PCPR, ul. Okopowa 5, pok. nr 331.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie (www.lublin.naszepcpr.pl) oraz w siedzibie PCPR.

Lublin, dnia 25.02.2021 r.

ZAŁĄCZNIKI:

treść ogłoszenia

Utworzono dnia 25.02.2021, 20:18

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 118

W poprzednim tygodniu: 588

W tym miesiącu: 2071

W poprzednim miesiącu: 2325

Wszystkich: 95289