Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Utworzono dnia 04.04.2017

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”  
JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON.

 

Od dnia 5 kwietnia 2017 r. rozpoczynamy nabór wniosków w ramach MODUŁU I.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

OBSZAR A – Zadanie 1

Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu

DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania 5.000zł

UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

ADRESACI ( WARUNKI UCZESTNICTWA)

 • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu (R) (jeśli nie stanowi podstawy wydania orzeczenia, to powinna być konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym (N) lub całościowych zaburzeń organizmu (C) i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Przez posiadacza samochodu należy rozumieć właściciela lub współwłaściciela. W przypadku osób niepełnoletnich natomiast posiadaczem jest wnioskodawca.

WNIOSEK P - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

WNIOSEK O- o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I, obszar A, zadanie 1

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

 

OBSZAR A - Zadanie 2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:

maksymalna kwota dofinansowania 2.100 zł, w tym:

- dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: 25% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

ADRESACI ( WARUNKI UCZESTNICTWA)

 • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu (R) (jeśli nie stanowi podstawy wydania orzeczenia, to powinna być konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym (N) lub całościowych zaburzeń organizmu (C) i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Poprzez koszty kursu i egzaminów należy rozumieć koszty związane z uczestnictwem w kursie, przeprowadzeniem egzaminów oraz jazd doszkalających.

WNIOSEK P - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I, obszar A, zadanie 2

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

 

OBSZAR B - Zadanie 1

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

DOFINANSOWANIE:  zakupu  sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

ADRESACI  (WARUNKI UCZESTNICTWA)

 • znaczny stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Dysfunkcja obu kończyn górnych winna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim  o potwierdzonym wrodzonym braku lub amputacji obu kończyn górnych, co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)
Dysfunkcja narządu wzroku

 • oznacza przyczynę do wydania orzeczenia,
 • gdy wzrok nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu, to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub zwężeniu pola widzenia do 20 stopni,
 • w przypadku osób w wieku do 16 r.ż. to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub zwężeniu pola widzenia do 30 stopni

DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania:

– dla osoby niewidomej  –  20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Beneficjentów wcześniejszych programów i zadań przewidujących wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania obowiązuje trzyletnia karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu lub zadania oraz niezależnie od rodzaju przedmiotu dofinansowania objętego wcześniej dofinansowaniem ze środków PFRON.

WNIOSEK P - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

WNIOSEK O- o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I, obszar B, zadanie 1 i 2

Załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie - moduł I Obszar B zadanie nr 1

Załącznik nr 2b- zaświadczenie lekarskie - moduł I Obszar B zadanie nr 1 do 16 roku życia

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

 

OBSZAR B - Zadanie 2

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Osoba, która uzyskała dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania w ramach Obszaru B zadania 1 (osoba głucha to osoba posiadająca ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim; osoba głuchoniewidoma to taka, u której na skutek równoczesnego ubytku wzroku i słuchu występują duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).

DOFINANSOWANIE:

Maksymalna kwota dofinansowania:

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

UDZIAŁ WŁASNY: BRAK

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku,  w którym udzielono pomocy

WNIOSEK P - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

WNIOSEK O- o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I, obszar B, zadanie 1 i 2

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

 

OBSZAR C - Zadanie 2

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

DOFINANSOWANIE  LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:

Maksymalna kwota dofinansowania 2.000 zł.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: BRAK

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Beneficjentów programu, którzy uzyskali pomoc w pokryciu kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2012 roku oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie, nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu.

WNIOSEK P - o dofinansowanie ze roków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

WNIOSEK O- o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I, obszar C, zadnie 2

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

 

OBSZAR C – Zadanie 3

Pomoc w  zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

DOFINANSOWANIE:

- dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

Kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy  amputacji:

- w  zakresie ręki – 9.000 zł,

- przedramienia – 20.000  zł,

- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

- na poziomie podudzia – 14.000 zł,

- na wysokości uda ( także przez staw kolanowy)- 20.000 zł,

- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Refundacja kosztów dojazdu adresata  programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

WNIOSEK P - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I, obszar C, zadanie 3

Załącznik nr 2c - zaświadczenie lekarskie - moduł I Obszar C zadanie 3 i 4

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

 

OBSZAR C - Zadanie 4

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której  zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

DOFINANSOWANIE:

- dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

Kwota dofinansowania utrzymania sprawności dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

- w  zakresie ręki – 2.700 zł,

- przedramienia – 6.000  zł,

- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,

- na poziomie podudzia – 4.200 zł,

- na wysokości uda ( także przez staw kolanowy)- 6.000 zł,

- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu adresata  programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: pomoc może być udzielana po zakończeniu  okresu gwarancji

WNIOSEK P - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I, obszar C, zadnie 4

Załącznik nr 2c - zaświadczenie lekarskie - moduł I Obszar C zadanie 3 i 4

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

 

OBSZAR D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- aktywność zawodowa

- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA  KOSZTÓW: 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną ( każdą) osobą zależną

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA- należy przez to rozumieć:

- zatrudnienie, lub

- rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub

- rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

WNIOSEK P - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd 2017

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I, obszar D

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 111

W poprzednim tygodniu: 295

W tym miesiącu: 1060

W poprzednim miesiącu: 1110

Wszystkich: 20877