Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powiatowe Centrum

Informacje ogólne

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Okopowa 5

20-022 Lublin

NIP 712-24-42-889

REGON 431029582

e-mail: pcpr@powiat.lublin.pl

 

Dyrektor

Jacek Figarski

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubelskiego utworzoną na podstawie uchwały Nr III/14/98 Rady Powiatu Lubelskiego z siedzibą w Lublinie z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Obszar działania Centrum obejmuje teren Powiatu Lubelskiego. Siedzibą Centrum jest miasto Lublin, ul. Spokojna 9.

Działalność Centrum opiera się o:

1)  Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie stanowiący załącznik do uchwały Nr X/53/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 czerwca 2015r.;

2)  Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie stanowiący załącznik do uchwały Nr 155/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 28 lipca 2015r.

 

Do zakresu działania Centrum należy wykonywanie zadań na mocy obowiązujących ustaw, w tym zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, dotyczące w szczególności:

1)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2)  pomocy społecznej;

3)  polityki prorodzinnej;

4)  przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

5)  wspierania osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla Powiatu Lubelskiego.

PCPR w Lublinie w swej strukturze organizacyjnej ma wyodrębnione:
1) Dział ds. Pieczy Zastępczej;

2)  Dział ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przy Centrum działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jako jednostka odrębna ze względu na cel i funkcje merytoryczne, korzystająca ze struktur organizacyjnych Centrum.

W celu realizacji zadań powiatu, Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, sądami, kościołami i związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, a także innymi osobami lub podmiotami.

Akty prawne w oparciu o które działa Centrum:

1)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.);

2)   ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn. zm.);

3)   ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2018r., poz. 998 z późn. zm.);

4)   ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.);

5)   ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390);

6)   ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.);

7)   ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018r., poz. 2094 z późn. zm.);

8)   ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018r., poz. 276 z późn. zm.);

9)   ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r., poz. 1878);

10) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.);

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 z późn. zm.);

13) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r., poz. 1530 z późn. zm.);

14) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.);

15) uchwały Nr III/14/98 Rady Powiatu Lubelskiego z siedzibą w Lublinie z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

16) statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie uchwalonego uchwałą Nr X/53/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 czerwca 2015r.;

17) innych obowiązujących aktów prawnych oraz aktów wydanych przez dyrektora.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny