Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powiatowe Centrum

Informacje ogólne

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Okopowa 5

20-022 Lublin

NIP 712-24-42-889

REGON 431029582

e-mail: pcpr@powiat.lublin.pl

 

Dyrektor

Jacek Figarski

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubelskiego utworzoną na podstawie uchwały Nr III/14/98 Rady Powiatu Lubelskiego z siedzibą w Lublinie z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Obszar działania Centrum obejmuje teren Powiatu Lubelskiego. Siedzibą Centrum jest miasto Lublin, ul. Spokojna 9.

Działalność Centrum opiera się o:

1)  Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie stanowiący załącznik do uchwały Nr X/53/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 czerwca 2015r.;

2)  Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie stanowiący załącznik do uchwały Nr 155/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 28 lipca 2015r.

 

Do zakresu działania Centrum należy wykonywanie zadań na mocy obowiązujących ustaw, w tym zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, dotyczące w szczególności:

1)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2)  pomocy społecznej;

3)  polityki prorodzinnej;

4)  przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

5)  wspierania osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla Powiatu Lubelskiego.

PCPR w Lublinie w swej strukturze organizacyjnej ma wyodrębnione:
1) Dział ds. Pieczy Zastępczej;

2)  Dział ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przy Centrum działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jako jednostka odrębna ze względu na cel i funkcje merytoryczne, korzystająca ze struktur organizacyjnych Centrum.

W celu realizacji zadań powiatu, Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, sądami, kościołami i związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, a także innymi osobami lub podmiotami.

Akty prawne w oparciu o które działa Centrum:

1)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.);

2)   ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn. zm.);

3)   ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2018r., poz. 998 z późn. zm.);

4)   ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.);

5)   ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390);

6)   ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.);

7)   ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018r., poz. 2094 z późn. zm.);

8)   ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018r., poz. 276 z późn. zm.);

9)   ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r., poz. 1878);

10) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.);

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 z późn. zm.);

13) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r., poz. 1530 z późn. zm.);

14) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.);

15) uchwały Nr III/14/98 Rady Powiatu Lubelskiego z siedzibą w Lublinie z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

16) statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie uchwalonego uchwałą Nr X/53/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 czerwca 2015r.;

17) innych obowiązujących aktów prawnych oraz aktów wydanych przez dyrektora.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny