Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wnioski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie obsługuje tylko mieszkańców Gmin Powiatu Lubelskiego

Gminy powiatu
Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Wólka, Wojciechów, Strzyżewice, Niemce, Niedrzwica Duża, Zakrzew, Wysokie

 
Wnioski Powiatowego Zespołu ds. Orzekania

WNIOSKI WS. ORZEKANIA DLA OBYWATELI UA

DOKUMENTY DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

DOKUMENTY DLA OSÓB PRZED 16 ROKIEM ŻYCIA

Oświadczenie o celu złożenia wniosku dot. karty parkingowej

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek o wydanie legitymacji

Klauzula informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych

DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ POTWIERDZAJĄCĄ STAN ZDROWIA MOGĄCĄ MIEĆ WPŁYW NA USTALENIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI:

WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, KARTY INFORMACYJNE, KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE, OPINIE LEKARSKIE, HISTORIĘ CHOROBY.

W CHWILI SKŁADANIA WNIOSKU NALEŻY MIEĆ PRZYGOTOWANE ORGINAŁY I KOPIE DOKUMENTACJI, LUB KOPIE POTWIERDZONE ZA ICH ZGODNOŚĆ.

DOKUMENTACJA ZŁOŻONA DO WNIOSKU NIE BĘDZIE WYDAWANA

 

Klauzula informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119 z 04.05.2016 r.) dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Lublinie, reprezentowany przez Przewodniczącego Zespołu; ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem poprzez
e-mail iod-pzon@powiat.lublin.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – podanie danych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji ww. celu);
 2. w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – podanie danych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji ww. celu).

Podanie danych osobowych następuje na podstawie:

 1. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 z późn. zm.);
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2016 poz. 1438);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi serwisowe; podmioty, którym na  podstawie  umów zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych; organy publiczne i podmioty, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem  przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny